Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2019

Quản trị rủi ro bên lĩnh vực sức khỏe y tế

ISO 9001:2015, EN 15224:2016 đều có yêu cầu về quản lý rủi ro (Điều khoản 6), và dưới đây là một hướng dẫn nhanh về quản lý rủi ro lâm sàng, một tài liệu có thể dùng tham khảo khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại các bệnh viện. Tính đến hết tháng 12-2018, TDC đã thực hiện tư vấn cho 916 Đơn vị với hơn 1500 dự án đã được triển khai, trong đó đã tư vấn cho 23 bệnh viện.  

Quản lý chất lượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Nhằm quản lý và liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của mình, các bệnh viện bước đầu có thể lựa chọn áp dụng ISO 9001:2015.  Tính đến tháng 6-2019, Công ty TNHH Tư vấn Trần Đình Cửu đã thực hiện tư vấn ISO 9001 cho 23 Bệnh viện. Trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Tai Mũi Họng HCM, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Thống Nhất Đồng Nai, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định, Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Tỉnh An Giang, Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Long Khánh,...

JCI 6.0 cung cấp cơ sở công nhận các bệnh viện trên toàn thế giới.

JCI 6.0 cung cấp cơ sở công nhận các bệnh viện trên toàn thế giới. Các tiêu chuẩn của JCI xác định các mong đợi về kết quả hoạt động, cấu trúc và chức năng phải có của một bệnh viện được JCI công nhận. Ngoài JCI 6.0, các Bệnh viện có thể lựa chọn áp dụng ISO 9001:2015 , EN 15524:2016 , Baldrige Excellence Framework (Health Care) . Tuy nhiên, các Bệnh viện nên bắt đầu với ISO 9001:2015. Tính đến tháng 6-2019, Công ty TNHH Tư vấn Trần Đình Cửu đã thực hiện tư vấn ISO 9001 cho 23 Bệnh viện. Trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy , Bệnh viện Tai Mũi Họng HCM, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Thống Nhất Đồng Nai, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định, Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Tỉnh An Giang, Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Long Khánh ,... Nội dung bản chuyển ngữ JCI 6.0:

HALA FOOD- GENERAL REQUIREMENTS

Hướng dẫn về gian lận thực phẩm

FSSSC V5

FSSC V5 PART 3

FSSC V5 part 2

FSSC V5