Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2019

BS 45002:2018

Năm 2017 BSI đã biên soạn và ban hành BS 45002, một hướng dẫn chung để giúp các công ty áp dụng tiêu chuẩn an toàn quản lý và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001. BS 45002 cung cấp hướng dẫn cho tiêu chuẩn an toàn quản lý và sức khỏe quốc tế mới, ISO 45001. BS 45002 bao gồm nhiều loại yêu cầu khác nhau để phù hợp với ISO 45001, bao gồm: phạm vi, tài liệu tham khảo quy phạm, thuật ngữ và định nghĩa, bối cảnh, sự tham gia của lãnh đạo và công nhân, lập kế hoạch, hỗ trợ, vận hành, đánh giá và cải thiện hiệu suất. BS 45002 sử dụng hai số liệu để hỗ trợ tài liệu: plan-do-check-act và quy trình đánh giá.

BS 45002-2:2019

TÍNH TOÁN COPQ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO TIỀM NĂNG

Chi phí chất lượng kém (COPQ) - chi phí cho các khiếm khuyết trong quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại - là phân tích tài chính ban đầu được thực hiện cho một dự án Six Sigma. Nó được sử dụng để thuyết minh cho lý do bắt đầu một dự án. Mặc dù COPQ không đóng góp vào sự thành công của bất kỳ dự án Six Sigma nào, nhưng nó có giá trị trong việc ưu tiên các dự án. Các phương pháp khác nhau được sử dụng để ước tính COPQ, tất cả đều yêu cầu một số phép đo ban đầu. Thách thức cho bất kỳ ước tính nào được đưa ra khi không có phép đo nào khi bắt đầu dự án. Nhưng có một cách tiếp cận để tính toán chi phí của quy trình hiện tại bằng cách sử dụng rủi ro trọng số của các thất bại tiềm tàng. Khi bắt đầu các dự án Six Sigma, hầu hết các phép đo COPQ được xác định với mức độ tin cậy 80%. Điều quan trọng đối với Thắt lưng đen là hợp lý hóa khả năng tài chính của dự án cho quản lý cấp cao. Tuy nhiên, người ta thường thấy rằng không có phép đo thực tế nào có sẵn khi bắt đầu dự án. Điều này làm c